Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Logo Logo Logo
Ring oss: 040-611 14 06
Ring oss: 040-611 14 06
Djäknegatan 2, 211 35 Malmö
×

Allmänna villkor Guldcentrum Sverige AB

1. INFORMATION OM KÖPAREN
1.1 Köpare är Guldcentrum Sverige AB 556780-3340, (i avtalet benämnt Guldcentrum).

1.2 Guldcentrum har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Malmö och innehar s.k. polistillstånd för att bedriva verksamheten, AA-572-34358-06

2. BEGREPP
”Föremål” avser det som kunden skickar till Guldcentrum via användning av Guldcentrums Guldpåse.
”Guldcentrum” avser Guldcentrum Sverige AB (enligt punkt 1 ovan).
”Guldpåse” avser de svarspostförsändelser, inklusive säkerhetspåse, som kunden erhåller och som kunden använder för att skicka föremål till Guldcentrum, tillsammans med Guldavtal.
”Kunden” avser den juridiska personen (näringsidkare) eller fysiska person (konsument) som ingår avtal med och säljer föremål till Guldcentrum.
”Villkor” avser allmänna villkor.
”Guldavtal” avser det förtryckta avtal som Kunden erhåller via Guldpåsen.
”Hemsidan” avser Guldcentrums hemsida www.guldcentrum.se

3. KÖPEAVTAL
3.1 Guldcentrum och Kunden ingår köpeavtal genom att Kunden fyller i och signerar det förtryckta Guldavtalet. Guldavtalet har bindande verkan mellan parterna först när kunden returnerat sitt Guldavtal och Guldcentrum mottagit det.

3.2 Guldcentrum betalar det pris som Guldcentrum har erbjudit Kunden per SMS samt per e-post efter utförd värdering och som Kunden godkänt. Rätten till äganderätten till föremålet övergår till Guldcentrum i och med att Kunden godkänt värderingen, samt att utbetalning beordrats av Guldcentrum.

3.3 Kunden har genom undertecknade av detta avtal givit Guldcentrum i uppdrag att genomföra en ädelmetallsvärdering på kundens inskickade föremål. Uppdraget inbegriper att Guldcentrum plockar isär stenar samt övrigt material som ej ingår i de ädelmetaller som Guldcentrum handlar med. Kunden godkänner således, enligt detta Guldavtal, att Guldcentrum lämnar en prisuppgift till Kunden först efter värdering. Guldcentrum ansvarar inte för möjliga skador som föremålen förorsakas till följd av värderingen. 

3.4 Guldcentrum förbehåller sig rätten att avböja köp av föremål om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Guldcentrum rätt att avböja köp av föremål om de i sin kvantitet, faktisk guldhalt, eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Likaså äger Guldcentrum rätt att avböja köp av andra ädelmetaller än guld, samt för guld understigande 8K.

4. KUNDEN
4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå köpeavtal med Guldcentrum. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt förfoga över Föremålet.

4.2 Kunden skall ha svenskt personnummer, samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha svenskt bankkonto i eget namn.

5. ÅTAGANDE
Guldcentrum åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Guldcentrum genom användning av Guldcentrums Guldpåse. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Postnord och som f.n. uppgår till femtontusen kronor för REK-svarspost och upp till femtiotusen kronor för ”Värde”-svarspost. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postnord s reklamationsavdelning för erhållande av ersättning. Inlämningskvitto ska kunna uppvisas i original av Kunden. Vidare inträder Guldcentrum ansvar endast om Kunden hanterat Föremålet i enlighet med vad som Guldcentrum föreskriver i sitt Guldavtal, samt på Hemsidan (enligt punkt 3 ovan). Föremål som skickas till Guldcentrum på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. PRISER/VÄRDERING
6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan, alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att Guldcentrum värderat föremålet.

6.2 När Guldcentrum fastställt värdet, dvs. vikt på karat, på föremålet beräknas köpeskillingen ut baserad på guldpriset vid värderingstidpunkten. De vikter och den köpeskilling som anges och lämnas till Kunden genom värderingsunderlaget är angiven för den faktiska mängd guld och guldhalt. Guldcentrum köper inga andra ädelmetaller via Guldpåse än guld från 24K till lägst 8K.

7. UTBETALNING

7.1 När Guldcentrum har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som Guldcentrum är beredd att betala för Föremålet. Samma dag som värderingstillfället underrättas Kunden av Guldcentrum, genom SMS och e-post, den köpeskilling som Guldcentrum är villigt att utbetala för Föremålet. Detta meddelande skall Kunden godkänna innan utbetalning sker.

Det aktuella guldpriset för värderingen av guld eller guldet gäller den dagen guldet värderats. Angivna guldpriser anges för respektive innehåll av guldhalt (karat). Guldcentrum betalar endast för motsvarigheten guld i guld eller guldet som Kunden säljer till Guldcentrum. De vikter och det pris som anges och lämnas till Kunden via epost är angiven för den faktiska mängd guld och guldhalt.

Inköpspriser, guldpris, guldpriser och ersättningar utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på hemsidan alternativ som särskilt kommer kunden tillhanda elektroniskt via e-post, telefon eller SMS samt enligt de villkor som anges för köpet. De villkor som anges här och den information som anges i övrigt på Guldcentrums hemsida samt avtal ska läsas och anses utgöra en helhet för under vilka villkor och förutsättningar Guldcentrum.se ingår köpeavtal. Genom att skriva under avtalet bekräftar Kunden att denna tagit del av villkoren samt informationen på Guldcentrums hemsida.

7.2 Guldcentrum erlägger betalning för Föremålen inom en bankdag, räknat från den dag då Guldcentrum mottog Guldpåsen samt Kunden har godkänt värdering. Utbetalning sker till det bankkonto som tillhör Kunden personligen. Guldcentrum åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

8. RETUR OCH OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
8.1 Om Guldcentrum väljer att inte fullfölja köp, oavsett anledning, och/eller om Kunden inte accepterar det pris och den betalning som erbjudits Kunden för sitt Föremål, avslutas köpet och Föremålen returneras till Kunden under förutsättningar att Kunden meddelat Guldcentrum om avböjandet av att sälja Föremålet. Returen bekostas av Kund 299kr-499kr. 

8.2. Äganderätten för Föremål som returneras till Guldcentrum tillfaller i sin helhet Guldcentrum tre månader efter att Föremålet åter kommit i Guldcentrums besittning. Outlösta försändelser debiteras med en avgift om tvåhundrafemtio kronor.

9. IDENTITET 
Guldcentrum fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag. Den information som Guldcentrum inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Guldcentrum genomför också personliga kontrollsamtal via telefon i syfte att säkerställa Kundens identitet vid behov.

10. KONTROLL  
Guldcentrum äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet, kvantitet och guldhalt för att fastställa värdet. Vid utförandet av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. Guldcentrum kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld (enligt punkt 3 ovan).

11 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (PUL)
11.1 Guldcentrum äger rätt i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden

11.2 Guldcentrum applicerar personuppgiftslagen och värnar om Kundens personliga integritet. Informationen Kunden lämnar till oss behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas av Guldcentrum och ej lämnas till tredje kommersiell part.

12. FORCE MAJEURE
Guldcentrum ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Guldcentrum är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Guldcentrum är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING
13.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig Guldcentrum från ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. Guldcentrum ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på t.ex. driftavbrott eller andra störningar i datasystem eller i banksystem.

14. KOMMUNIKATION
Kommunikation med Kunden sker via SMS och e-post som Kunden har angivit i det signerade Guldavtalet. Genom att signera Guldavtalet åtar sig Kunden ansvaret att uppgifterna är korrekta. Uppgivna uppgifter, som är felaktiga, kan leda till fördröjningar och ansvaras inte av Guldcentrum. Kunden kan därför inte heller ta del av villoret att utbetalning ska ske inom 24 timmar. Vidare ska Kunden ansvara till att uppgifterna som ifylles på både Guldavtalet och Hemsidan är likvärdiga samt korrekta.

15. MISSBRUK
Guldcentrum polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier eller bedrägeriförsök. Guldcentrum kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid missbruk eller obehörigt handlande.

16. KONTROLLSAMTAL
Guldcentrum äger rätt att utföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att säkerställa identitet och/eller det pris som Guldcentrum erbjuder för inskickad ädelmetall, samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är riktiga.  

17. TVIST
Tvist med anledning av dessa villkor eller Guldavtal ska om inte överenskommelse kan träffas överlämnas till avgörande till allmän domstol för avgörande. Malmö tingsrätt ska utföra första instans för sådan prövning. Vid tvist tillämpas svensk lagstiftning.

18. Cookies
18.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att Kundens webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker Kunden till den användning av cookies som beskrivs i följande.

18.2 Guldcentrum använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var Kunden stannar länge och vilka sidor Kunden tycker är intressanta. Dessa cookies används för att hålla reda på om Kunden t.ex. besökt oss tidigare eller när Kunden besökte oss senast. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

18.3 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. Guldcentrum lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part, men kan komma att lämna sådana till sina koncernbolag.